De klant dient steeds de algemene voorwaarden voor internetverkoop te lezen alvorens een bestelling te plaatsen op de site. De klant zal bij elke bestelling uitdrukkelijk worden gevraagd om deze voorwaarden te aanvaardenen anders zal de transactie niet kunnen doorgaan.


1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER:

NV TEAM KALORIK hierna "KALORIK" genoemd. (alias KALORIK Webshop of KALORIK winkel)

Steenweg op Halle, 158

B-1640 Sint Genesius Rode

VAT BE 0455.660.171

Tel.: 02/359.95.10

Fax: 02/359.95.55

E-mail: webshop@team.be

 

2. ALGEMEENHEDEN EN DEFINITIES

Alleen de huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de internetverkoop door Kalorik aan eindgebruikers en dit op het grondgebied van België.
Alle andere voorwaarden, zelfs die hernomen op de bestelbon van de koper, zijn uitgesloten. Kalorik kan ten alle tijde wijzigingen aanbrengen aan deze algemene verkoopsvoorwaarden. Op lopende contracten blijven echter steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop. 
Kalorik is uitsluitend actief in België. Wij kunnen uw reservatie enkel aanvaarden indien het leveringsadres in België gelegen is. De overeenkomst kan gesloten worden in het Nederlands of het Frans, naargelang van de keuze van de klant. Ook de verdere gegevensuitwisseling zal in één van deze beide talen gebeuren. De klant zal zich niet kunnen beroepen op het feit dat hij de gekozen taal niet voldoende beheerst om de niet-toepasselijkheid van één of meerdere voorwaarden in te roepen 
Elk geschil is onderworpen aan Belgisch recht. Enkel de Brusselse rechtbanken zijn bevoegd. 
Waar vermeld, zullen de bepalingen enkel van toepassing zijn op de koop door een "consument"; dit is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden aankopen verricht op de website. 

 

3. TOTSTANDKOMING INTERNETVERKOOP

Pas bij het ontvangen van de bevestigingsmail is de koop gesloten. Kalorik behoudt zich het recht voor om voor de veiligheid en zekerheid van de klant bijkomende informatie te vragen en bij gebrek hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren. Ook bestellingen waaruit blijkt dat de koper de intentie heeft om de producten zelf verder te verkopen kan Kalorik weigeren uit te voeren. 

 

4. PRJZEN

Onze prijzen zijn BTW en recupel inbegrepen.

Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website zijn opgenomen. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze internetverkoop de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling. 

 

5. BETALING

De klant moet de betaling (volledig bedrag van de bestellinguitvoeren met één van devolgende betaalmiddelen

 • Rechtstreeks (in streng beveiligde omgeving) - met betaalkaart: VISA/ MASTERCARD via PAYPAL
 • Door klassieke overschrijving op ons rekeningnummer IBAN : BE72 1030 1837 6316 /   BIC :   NICABEBB (Landbouwkrediet)

 

6. LEVERING
De leveringen vinden plaats op het adres dat is ingevuld in de rubriek "leveradres" door een koerier van DPD of in een afhaalpunt  als de klant niet aanwezig is wanneer de koerier langskomt.
Voor de veiligheid van de klant kan de koerier aan de klant vragen om een identiteitsbewijs (of een kopie) voor te leggen bij de leveringDe klant tekent voor ontvangst van de levering.

De levering gebeurt altijd op het gelijkvloersbehalve als de verdieping bereikbaar is met een voldoende grote lift.

In het geval van een niet-gefundeerde manifeste weigering vanwege de klant bij de komst van de koerieop het met de koper afgesproken moment, worden de kosten voor de extra verplaatsing aangerekend aan de klant. 
In geval van twijfel omtrent de leveringsvoorwaarden kan de klant ons contacteren op het nummer 02/359.95.10.

Bij een levering aan huis wordt in geval van afwezigheid van de klant in de brievenbus een kaartje achtergelaten door de koerierwaarop het afhaalpunt staat vermeld waar de klant op vertoon van zijn identiteitskaart en het kaartje van de koerier zijn goederen kan komen ophalen. Indien de klant zijn goederen niet ophaalt binnen de 15 dagen, wordt de bestelling geannuleerd. De klant krijgt de door hem betaalde som terugbetaald, uitgezonderd de dubbele kosten van de levering. 

 

7. LEVERINGSTERMIJN

Voor artikels die in voorraad zijn op het ogenblik van bestellingen die aan huis geleverd moeten wordenwordt de leveringstermijn als volgt bepaald:

 • Vooeerechtstreekse betaling via Paypal (of met VISA / MASTERCARD) en dit voor zover dbetaling gevalideerd is doohet bankorganisme (Paypal), bedraagt de termijn tussen 2 enwerkdagen volgend op uw bevestiging van bestelling(bevestiging volgt onmiddellijk na bevestiging van de betaling door het bankorganisme)
 • Bij betaling via overschrijving wordt de klant verwittigd wanneer de betaling goed geregistreerd is bij onze Kalorik Webshop dienstNa ontvangst van betaling wordt de klant opnieuw gecontacteerd om de verzenddatum van de goederen mee te delenwaarna rekening moet worden gehouden met een levertermijn door de koerierdeze levertermijn bedraagt tussen 1 enwerkdagen.
 • Voor artikels die niet in voorraad zijn op het ogenblik van bestelling contacteert Kalorik de klant , en dit voor zover de betaling gevalideerd is door het bankorganisme (Paypal) of door de financiële dienst van Kalorik Webshop (in geval van een betaling via bankoverschrijving), om de verzenddatum van de goederen mee te delen; waarna rekening moet worden gehouden met een levertermijn door de koerierdeze levertermijn bedraagt tussen 1 enwerkdagen.

 

8. CONTACT

 • Opmerkingen betreffende internetbestellingenVoor elke opmerking met betrekking tot zijn bestelling kan de klant onze Kalorik Webshop dienst contacteren op het nummer 02/359.95.10 (van maandag tot vrijdag van 9u tot 16u00) of een e-mail sturen naar webshop@team.be
 • Elke klacht betreffende zichtbare schade aan de verpakking van de geleverde goederen dient, om in acht genomen te worden, schriftelijk geformuleerd te worden op de begeleidende documenten op het ogenblik van de levering door een koerier. Opmerkingen over beschadigingen en defecten aan het geleverde product dienen steeds binnen de 24u na levering per mail gemeld te worden op webshop@team.be.
 • De algemene herstellingsvoorwaarden zijn van toepassingZie ook de garantievoorwaarden.

 

9. KALORIKGARANTIE CONSUMENT

Wettelijke waarborg voor consumenten

Voor consumenten geldt de wettelijke waarborg van 2 jaar. 

Deze waarborg dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij de levering van de goederen. Zijn bijgevolg onder meer uitgesloten: 

 • Alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt aan of door het toestel (bv. door oxidatie, schokken, val,...). 
 • Alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade veroorzaakt door zijn inhoud (bvvoedingsmiddelen of keukengerei die niet geschikt zijn voor gebruik in een microgolfoven). 
 • Onderdelen of hulpstukken die regelmatig dienen te worden vervangen(bvbatterijenstofzakken en filters voor stofzuigers, lampenrubberen vervangstukken,… (niet beperkt tot deze lijst)
 • Defecten tengevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen
 • Defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of het gebruik van het toestel strijdig met de voorschriften van de fabrikant
 • Schade ten gevolge van een commercieel, professioneel of collectief gebruik van het apparaat. 

 

Het gebrek aan overeenstemming dient binnen de drie maanden na vaststelling worden gemeld. 

De waarborg is enkel geldig indien men een beroep doet op onzklantendienst. In geval van tussenkomst door een niet door Kalorikaangewezen derde, vervalt de garantie. 

De factuur (waaronder de factuur in PDF-formaat) vertegenwoordigt de waarborgstitel en moet door de klant bijgehouden worden. De waarborg vangt aan op de datum van levering. 

De waarborg is niet overdraagbaar. Zij kan dus niet toegepast worden indien het toestel van eigenaar verandert. De algemene herstellingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle herstellingen. Deze voorwaarden en beperkingen doen geen afbreuk aan de wettelijke bepalingen ter zake.

Indien tijdens de duur van het contract, het toestel technisch of economisch onherstelbaar zou verklaard worden door onze technische dienst, ontvangt de klant een aankoopbon, gelijk aan het factuurbedrag van zijn toestel.
Deze garantie doet geen afbreuk aan de rechten die de klant put uit de wettelijke waarborg. 

Onze klantendienst is bereikbaar, ofwel per e-mail (sav@team.be) ofwel telefonisch (Tel: 02/359.80.60) tussen 08u30 en 12u00. 

10. RECHT VAN VERZAKING

Deze bepaling geldt uitsluitend voor de internetverkoop aan consumenten
Overeenkomstig de wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Deze termijn moet de klant toelaten het gekochte product te beoordelen "zoals in een etalage". Gebruikte, beschadigde of onvolledige toestellen worden niet teruggenomen. 
De klant die van dit recht gebruik wenst te maken, moet onze Webshop-verantwoordelijke binnen de 14 dagen contacteren op het nummer 02/359.95.10 (van maandag tot vrijdag van 9u tot 16u30). 
Bovendien dient hij binnen dezelfde termijn de toestellen in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking, samen met alle toebehoren, de gebruiksaanwijzing en (een kopie van) de factuur/leveringsbon

 • hetzij op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid terug te sturen naar onze klantendienst te mits betaling van een tussenkomst in de transportkosten van 40€ (taksen inbegrepen)te laten ophalen door Kalorik. 

 

11. BEWIJS

De partijen aanvaarden de elektronische bewijsvoering (e-mail - backup).